سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مركز تحقيقات اسلامي دفتر تبليغات 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
ادبيات، فقه، اصول و تفسير 
تدریس 
مدرسه الهادي(ع) 
مدرس 
 
 
منطق و بدايه المعارف